Genralforsamling

Rorup den 29/3-2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i I/S Rorup Vandværk onsdag den 5. april kl. 19 til 21 i sognehuset, Rorupvej 15, Rorup.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning – ved formanden
 4. Regnskab 2016 – bilag se rorupvand.dk
 5. Forslag Budget 2017 – bilag se rorupvand.dk
 6. Takstblad 2017 – bilag se rorupvand.dk
 7. Forslag til nye vedtægter – bilag se rorupvand.dk (2/3 af de stemmeberettigede skal være mødt op og 3/4 skal stemme for).
 8. Indkomne forslag
 9. Valg til bestyrelsen – Simon er på valg og ønsker ikke genvalg. Per Hollænder og Birgitte Dahl Jensen er villige til at stille op. Hvis forslaget til nye vedtægter vedtages, så er der mulighed for at vælge endnu et medlem til bestyrelsen.
 10. Valg af suppleant(er)
 11. Valg af to revisorer/bilagskontrollanter
 12. Eventuelt.

 

Forslag til dagsordenen skal afleveres til bestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingen

Bilag kan hentes på rorupvand.dk

 

På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen

 

Niels Christoffersen – formand

Rorupvej 9, Rorup

4320 Lejre

Tlf: 27 98 29 55

Mail: formand@rorupvand.dk

_________________________________________________________________

Bilag se nedenfor:

Beretning, bestyrelsespåtegning, bilagskontrollanter, årsrapport (regnskab) budget 2017, takstblad 2017, forslag til nye vedtægter.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beretning 2016

 

Bestyrelsesmøder

Vi har afholdt 5-6 møder siden september 2016 til dato. På det første møde konstituerede bestyrelsen sig: Formand: Niels Christoffersen, Rorupvej 9 Kasser: Frank Fischer, Hovedvejen 28 Sekretær: Simon Svenson. Rorupvej 13 Vi aftalte, at suppleanterne deltog i bestyrelsesmøderne

På de følgende møder traf vi beslutning om oprydning på grunden, afmærkning af 10 meterzone på på Rorupvej 20, etablering af hjemmeside med tilhørende e-mailkonti, sløjfning af den mislykkede boring, tinglysning af rettigheder i forhold til den nye boring samt kontrakt med Micowa i forhold til regnskab og administration af opkrævning af vandafgift.

Sløjfning af den mislykkede boring blev overdraget til brøndborer firmaet Hasbo og tinglysningen til landinspektør firmaet Mølbak.

 

Driften af vandværket

Vandværket kører helt fuldautomatisk. Vi har i bestyrelsen drøftet om ikke vi skulle have en serviceaftale, så eventuelle driftproblemer kan forebygges – kontrol af kompressor, udskiftning/reparation af dele der erfaringsmæssigt har en begrænset levetid, udbedring af småskader fx små utætheder, optimering af driften fx med hensyn til strømforbrug. Vi har kontaktet flere firmaer, som har sådanne serviceydelse på hylden. Der er kommet to tilbagemeldinger den ene skriftlig og den anden telefonisk. Den skriftlige tilbagemelding anbefaler et årligt serviceeftersyn med kontrol af vandbehandling inklusiv årlig forebyggende vedligeholdelse med udskiftning af luftudladere, kontraventiler og kompessorolie. Denne ydelse koster ca 4000 kr. Hvis man kun køber kontrol af vandbehandling er prisen ca 2300 kr (tilbud fra efteråret 16).

Vi har i budgettet afsat 4000 kr til en service aftale. Den telefoniske henvendelse handlede om drive vandværket – der blev nævnt et beløb på 15000 pr år.

 

Indvindingstilladelsen

I slutningen af januar fik vi sat 2 vandmålere på vores boringen, hvorefter det viste sig, at den nye boring ikke var i drift. Jeg fik fat i elektrikeren, som kom og målte om der var strøm på boringen. Det var der, men uret der styrer hvilken boring, der er i drift var øjensynlig ikke indstillet korrekt. Vi fik den nye boringen til at køre og fik tappet lidt vand af for at se, hvordan det så ud. Vandet var klart, men der var en svag lugt af svovlbrinte, så den nye boring blev koblet fra igen. Ved en opringning til DONSLAB fik jeg at vide, at svovlbrinten ikke betød noget – den ville forsvinde i behandlingsanlægget. I Lejre Kommune mente man, at det nok var en god ide af hensyn til bakterier at pumpe nogle m3 vand fra den nye boring ud på jorden før den blev sat i drift. Imidlertid ser det ud til, at det ikke er muligt at køre med borepumperne uden om niveaufølerne i rentvandsbeholderen. Opgaven med at få den nye boring sat i drift er derfor sat på standby indtil jeg har undersøgt hvad der sker i behandlingsanlægget, hvis det ”tror” der kommer vand en af boringerne, men det så ikke kommer alligevel.

 

Med hensyn til de øvrige punkter indvindingstilladelsen (september 2016) ser vi ud til mangle at opfylde følgende vilkår:

 

Vilkår 7: Vandmålere på vandværket/boringer skal kontrolleres minimum en gang årligt. Hvis måleren er udskiftet i årets løb, skal det indberettes til kommunen/fremgå af årsrapporteringen – se vilkår 27.

Ok, jeg tjekker målerne et par gange om ugen.

 

Vilkår 14: Lås på rentvandsbeholder. Beholderen ser ud til at være leveret af SILHORKO - så måske har de en løsning.

 

Vilkår 15: Vandforsyningsledninger skal være kortlagt og registreret i LER. Vi er registreret i LER, hvor der findes et kort over forsyningsområdet, men kort over ledningerne findes ikke i LER. Bestyrelsen har et kort, der dækker byen. Men østsiden af Hovedvejen og Pilehøjvej mangler at blive kortlagt/indtegnet, som jeg ser det.

 

Vilkår 16: Ændring af afledning af filterskyllevand – senest 1/9 – 2018 Skyllevand skal enten i kloakken eller der skal etableres et bundfældningsbassin, hvor vandet skal opholde sig i 24 timer, hvorefter det kan ledes i et dræn eller til en faskine.

Som jeg læser teksten i indvindingstilladelsen er der to muligheder for at opfylde kravet og det er de to muligheder der er beskrevet i ”budget 2018 til orientering”. Et umiddelbart skøn over etablerings- og driftsudgifter viser, at de to løsninger er nogenlunde lige bekostelige set i forhold til den mænge skyllevand, der aktuelt bruges – lidt under 2 m3 pr uge. Men måske kan det ændre sig, hvis vi kan klare os med en mindre mængde skyllevand.

Priserne for den anden mulighed er skønnet, men en bundfældningstank på 2 til 3 m3 koster i omegnen af 10000 kr

Begge mulige løsninger på en ændring af skyllevandsafledningen kræver nok en en undersøgelse af hele skylleprocessen med hensyn vandmængde og koncentration af vandkvalitets indikatorerne i det vand der udledes.

 

Beredskabsplan

Kommunen henstiller, at vi laver en beredskabsplan. Det må vi se på i løbet året. Regulativ Vores regulativ er fra 1990. Regulativet danner grundlag for forholdet mellem vandforsyningsselskabet (I/S Rorup Vandværk) og forbrugerne i forhold til betalinger for vand, tilslutning til anlægget, drift af anlægget med videre. Vi skal have kigget på det i løbet af året i samarbejde med vandværksforeningen.

Ændring af vedtægter De gældende vedtægter er fra 1987 og de udformet sådan, at det er meget vanskeligt at ændre dem. Moderne vedtægter har en ”kattelem”, der gør lettere at få lavet ændringer selv om de er blevet vedtaget på en ordinær generalforsamling, dog uden 2/3 fremmøde og 3/4 stemmer for.

 

Niels Christoffersen/formand